Wat we bieden

Vrije plaatsen

Stuur een mail om te zien of er nog plekken zijn!
Attentie: Vrijkomende overdekte stallingplaatsen worden eerst aan bestaande huurders aangeboden.

Verhuurtermijn

De verhuurtermijn bedraagt telkens een jaar en loopt vanaf 1 januari t/m 31 december en wordt zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend met een jaar verlengd.

Bij een nieuwe inschrijving dient u het kenteken- en registratiebewijs mee te nemen.

De eerste keer betaalt u contant bij de beheerder, vervolgens ontvangt u jaarlijks een factuur.

Openingstijden

Maandag - vrijdag18.00-20.00
Zaterdag10.00-18.00
Zondaggesloten

Adres

Heerlerbaan 11
6418 CA Heerlen

Belangrijkste bepalingen

  • Huurder stalt zijn voertuig geheel voor eigen risico en doet afstand van alle aanspraken jegens verhuurder tenzake schade - door welke oorzaak ook ontstaan - die mocht worden toegebracht aan het voertuig tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder.
  • Huurder verklaart dat zich in zijn object geen gasflessen zullen bevinden tijdens de stallingperiode. Schade die in enigerlei verband staat met het wel aanwezig zijn van gasflessen in het object komt geheel voor rekening van de huurder, inclusief de schade aan het pand en aan eventueel andere in het pand aanwezige voertuigen.
  • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van verhuurder, voorzover deze schade in enigerlei verband staat met het (doen) stallen van het voertuig, inclusief de schade aan het pand en aan eventueel andere aanwezige voertuigen.
  • Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade of onheil aan personen of goederen, hoe ook genaamd, voorzover die schade of dat onheil voortvloeit uit, of verband houdt met het stallen van het voertuig, tenzij die schade of het onheil is ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.

Prijzen

Stallingvanaf € 180 per jaar

Aanmelden

Per email